23-01-2018 | Belastingvoordelen bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingregelingen van belang:

  1. Kinderbijslag
  2. Kind Gebonden Budget (KGB)
  3. Kinderopvangtoeslag
  4. Inkomensafhankelijke Combinatiekorting
  5. Huurtoeslag

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Iedereen die woont of werkt in Nederland en kinderen onder de 18 jaar heeft, ontvangt kinderbijslag. Voor de co-ouderschap maakt het niet aan welke ouder de kinderbijslag ontvangt. Beide ouders hebben recht op 50%, ook al ontvangt één ouder alles. Op verzoek kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  ook de kinderbijslag verdelen over beide ouders. Dit laatste is met name verstandig bij twee of meer kinderen in verband met het Kind Gebonden Budget (zie hieronder).

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat de kinderbijslag wordt gebruikt ten behoeve van de kinderen. Het is daarom bij co-ouderschap gebruikelijk dat de kinderbijslag wordt bijgeschreven op de rekening die de ouders voor de kinderen aanhouden, de zogenaamde kindrekening.

Kind Gebonden Budget (KGB)

Het KGB is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Deze bijdrage is uitsluitend beschikbaar voor ouders die kinderbijslag ontvangen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het persoonlijk vermogen (niet hoger dan € 113.415,00) en het aantal kinderen en hun leeftijd.

Het KGB wordt dus uitsluitend vergoed aan de aanvrager van de kinderbijslag. In het geval van co-ouderschap met meerdere kinderen, is het daarom verstandig om beide apart kinderbijslag aan te vragen voor de kinderen op het eigen adres.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat het KGB onderdeel uitmaakt van het netto inkomen van de ouder en dus van zijn/ haar draagkracht. Het is daarom bij co-ouderschap gebruikelijk dat het KGB wordt bijgeschreven op de eigen rekening.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hieraan zijn veel voorwaarden verbonden, waaronder dat het kind op het eigen adres moet zijn ingeschreven. Voor co-ouderschap geldt een uitzondering, waardoor beide ouders recht houden op kinderopvangtoeslag. Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting op de te betalen inkomsten belasting, waarvoor wederom een aantal voorwaarden geldt. Zo moet er tenminste een kind op het eigen adres staan ingeschreven dat jonger is dan 12 jaar. Ook hier geldt weer een uitzondering voor co-ouderschap. Verzorgen beide ouders minimaal 3 om 4 dagen en 4 om 3 dagen per week de kinderen, of week op, week af, dan hebben beide ouders mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders huurtoeslag aanvragen en het kind/ de kinderen meetellen bij het eigen huishouden. De Belastingdienst vraagt dan om een verklaring co-ouderschap. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend worden.

Belasting, Co-ouderschap